Gecertificeerd op trede 3 van de CO2-prestatieladder

Het certificeringstraject wordt als ladder uitgebeeld omdat het bedrijf zich op vijf verschillende treden, opklimmend van 1 naar 5, kan certificeren. Iedere trede bestaat uit een vaste set van eisen gebaseerd op vier invalshoeken: inzicht, reductie van de uitstoot, transparantie en participatie. Per invalshoek kunnen punten gescoord worden.

Om in aanmerking te komen voor certificering op trede 3 van de CO2-prestatieladder is het van belang om een CO2-footprint op te stellen conform de norm, kwantitatieve reductiedoelstellingen te formuleren, te participeren in keteninitiatieven inzake CO2-reductie en zowel in- als extern te communiceren over vorderingen.

Inzicht
Om inzicht te krijgen in de eigen energiestromen en de CO2-uitstoot die daarmee gepaard gaat is er voor de bedrijven die onderdeel zijn van de bouwgrondstoffensector van De Hoop een CO2-footprint opgesteld (zie 'downloads' voor de CO2-emissie-inventaris 2010-2011).

De CO2-footprint geeft een inventarisatie van de totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen, de GHG-emissies. Daarnaast geeft ze inzicht in de herkomst van deze emissies over de verschillende bedrijven die onderdeel uitmaken van de bouwgrondstoffensector van De Hoop. De inventarisatie is een verantwoording van onderdeel 3.A.1 uit de prestatieladder en is uitgevoerd conform de ISO 14064-1; 2006.

Reductie
Naast het inzicht in de eigen energiestromen koppelt onze organisatie ook een doelstelling aan de CO2-footprint. De doelstelling van de CO2-footprint is gericht op bewustwording, monitoring en benchmarking van CO2-emissies. Onze doelstellingen en reductiemaatregelen zijn terug te vinden in het energiebeleid (zie ‘downloads’).

De bedrijven die actief zijn binnen de bouwgrondstoffensector van De Hoop verplichten zich tot continue verbetering van de energie-efficiency, waarbij er maximaal gebruik wordt gemaakt van duurzame energie en alternatieve brandstoffen.

Communicatie
De interne- en externe communicatie over ons beleid ten aanzien van energie, onze doelstellingen en reductiemaatregelen en de geboekte voortgang zal op gestructureerde wijze plaatsvinden en is beschreven in het communicatieplan (zie ‘downloads’).

Participatie
De Hoop profileert zich binnen de bouwgrondstoffensector als initiatiefnemer als het gaat om het toepassen van alternatieve grondstoffen, zoals betongranulaat, staal- en fosforslakken. Tevens zetten we onze deskundigheid in om met behulp van bouwgrondstoffen energiebesparingen te realiseren. Zo zijn we eind 2011 gestart met de werkgroep ‘reflectie’.

Deze werkgroep zet zich met behulp van branchegenoten en onderzoeksbureaus in om middels het toepassen van reflecterende bouwgrondstoffen in het wegdek een verhoogde mate van veiligheid te creëren (vanwege betere contrastwerking) voor de weggebruikers en het besparen van energie door het reduceren van de lichtintensiteit en het vergroten van mastafstanden van straat- en openbare verlichting.

In ons participatierapport (zie ‘downloads’) leest u meer over onze initiatieven en deelnames.

 


 

Meer informatie

Vragen, opmerkingen en/of suggesties kunnen gestuurd worden aan CO2prestatieladder@dehoop.nl.