Primaire & Secundaire Bouwgrondstoffen

Vandaag de dag zijn bouwgrondstoffen veel meer dan alleen zand en grind.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen wordt jaarlijks In Nederland ca. 30 miljoen ton grondstoffen gebruikt om beton en asfalt mee te maken. Hiervan wordt ruim 1/3 geimporteerd uit het buitenland. Door de toenemende aandacht voor de circulaire economie, en in algemene zin een betere zorg voor onze leefomgeving, zijn er steeds meer materiaalstromen die geschikt worden gemaakt om als grondstof te gebruiken om onze huizen, gebouwen, wegen, dijken en spoorlijnen te bouwen. 

In Nederland moeten alle materialen die in de bodem worden verwerkt voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit en voor toepassingen in gebonden vorm zoals beton en asfalt gelden ook diverse regels. Alle door ons op de markt gebrachte bouwgrondstoffen zijn geschikt om toe te passen binnen de wet- en regelgeving in GWW werken, beton- of asfaltmengsels en worden geleverd met CE-markering en kwaliteit keurmerk voor zover van toepassing.  Zie voor een overzicht van certificaten de downloadpagina.

Er zijn diverse termen die vandaag de dag worden gebruikt voor bouwgrondstoffen. Internationaal gezien wordt er onderscheid gemaakt tussen:

Natuurlijke bouwgrondstoffen:

Granulaten van natuurlijke minerale herkomst die uitsluitend na een mechanische bewerking, zoals breken en zeven, geschikt zijn gemaakt voor toepassing in de bouw. Te denken valt aan granulaten die worden gewonnen uit de bodem, een rivierbedding, de zeebodem of vanuit een groeve.

Voorbeelden zijn zeezand, riviergrind, kalksteen, porfier, etc.

Procesmatig geproduceerde bouwgrondstoffen:

Granulaten van minerale herkomst afkomstig uit een thermisch of ander industrieel proces die na bewerking geschikt zijn gemaakt voor toepassing in de bouw.

Voorbeelden zijn poederkoolvliegas, LD-staalslakken, etc.

Recycling bouwgrondstoffen:

Granulaten van minerale herkomst afkomstig uit steenachtig bouw- en sloopafval en die na bewerking geschikt zijn gemaakt voor toepassing in de bouw. Hieronder vallen ook granulaten die zijn geproduceerd uit productieafval van betonproducten.

Voorbeelden zijn menggranulaat, betongranulaat, gerecyclede spoorballast, etc.

Neemt u gerust contact met ons op als u meer informatie zoekt over bouwgrondstoffen.